Intangible heritage of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship

Literature

Adamowski Jan, Smyk Katarzyna, Niematerialne dziedzictwo kulturowe – teoria i praktyka, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin-Warszawa 2013, s. 9-17.

Batowski Henryk, Słownik nazw miejscowych Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX wieku, Warszawa 1990.

Dobosz Piotr,  Nowe prawo ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, [w:] O zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, red. T. Rudkowski. Warszawa 2005.

Gołaski Janusz, Ustalanie i wdrażanie nazw obiektów fizjograficznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Polski Przegląd Kartograficzny” 2008, t. 40, nr 1, s. 46-53.

Górnowicz Hubert, O możliwości rekonstrukcji dawnego krajobrazu, flory i fauny na podstawie toponimii, „Poradnik językowy” 1977, s. 337-344.

Handke Kwiryna, Ochrona zabytków niematerialnych na przykładzie nazewnictwa miejskiego, [w]: O zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, red. T. Rudkowski, Warszawa 2005, s. 179-192.

Jasiński Tomasz, Z zagadnień topografii społecznej średniowiecznego Torunia, cz. 1: Stare Miasto, „Zapiski Historyczne” 1983, t. 48, z. 3, s. 389-431.

Karłowicz Jan, Imiona własne polskich miejsc i ludzi od zatrudnień, odbitka z Pamiętnika Fizjograficznego, Tom VI za rok 1886, Warszawa 1887.

Kłosek-Kozłowska Danuta,    Miasto i jego ochrona, [w:] O zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, red. T. Rudkowski, Warszawa 2005, s. 53-54.

Kołodziejczyk Krzysztof, Niefortunne rozwiązania toponomastyczne na przykładzie nazw ulic i placów Wrocławia, „Onomastica” 2013, R. LVII, s. 185-204.

Mikulski Krzysztof, Nazwy ulic  Nowego Miasta Torunia w pierwszej połowie XVIII wieku, [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi (od średniowiecza po czasy współczesne), red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk, Toruń 1996, s. 169-185.

Moszyński Kazimierz, Projekt kwestionariusza o nazwach miejscowych, „Onomastica” 1959, R. V, z. 2, s. 355-364.

Ratajski Sławomir, Koncepcja ochrony dziedzictwa niematerialnego w Konwencji UNESCO,  [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin-Warszawa 2013, s. 21-34.

Rogowska-Cybulska Ewa, O motywacji imionami w etymologiach ludowych polskich toponimów, „Onomastica” 2014, R. LVIII, s. 167-182.

Rymut Kazimierz, Hydronimia polska. Stan obecny, postulaty badawcze, „Onomastica” 1989, R. XXIX, s. 17-23.

Trapszyc Artur, Nazwy miejscowe – przekaz i świadectwo rzeczywistości kulturowo-historycznej. Ochrona, eksploracja, upowszechnianie, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2016, t. 55, s. 193-217.